செலà¯�வராகவனà¯� – தனà¯�à®·à¯� இணையà¯�à®®à¯� நானே வரà¯�வேனà¯�

செல�வராகவன� இயக�கத�தில� தன�ஷ� நடிக�கவ�ள�ள படத�த�க�க� 'நானே வர�வேன�' எனத� தலைப�பிட�ட�ள�ளத� படக�க�ழ�.

'என�.ஜி.கே' படத�த�க�க�ப� பிறக�, தன�ஷ� நடிக�கவ�ள�ள படத�தின� ம�தற�கட�டப� பணிகளைத� தொடங�கிய�ள�ளார� செல�வராகவன�. தாண� தயாரிக�கவ�ள�ள இந�தப� படத�தின� ஒளிப�பதிவாளராக அரவிந�த� கிர�ஷ�ணா, இசையமைப�பாளராக ய�வன� ஷங�கர� ராஜா ஆகியோர� பணிப�ரியவ�ள�ளனர�.

நன்றி இந்து தமிழ் திசை