ம�தல� பார�வை: ஈஸ�வரன�

பாரதிராஜாவà¯�கà¯�கà¯� உறà¯�தà¯�ணையாக இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� சிமà¯�பà¯�, அவரà¯� கà¯�டà¯�à®®à¯�பதà¯�தை ஆபதà¯�தà¯�களிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� காகà¯�கபà¯� போராடினாலà¯� அதà¯�வே ‘ஈஸà¯�வரனà¯�’.

வரà¯�à®®à¯� பௌரà¯�ணமிகà¯�கà¯�ளà¯� பாரதிராஜாவினà¯� கà¯�டà¯�à®®à¯�பதà¯�திலà¯� à®’à®°à¯� உயிரà¯� பலி நடநà¯�தே தீரà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� சோழிகளை உரà¯�டà¯�டி ஆரà¯�டமà¯� சொலà¯�கிறாரà¯� காளி வெஙà¯�கடà¯�. à®�à®±à¯�கெனவே இதà¯�போனà¯�à®±à¯� ஜோசியமà¯� சொனà¯�னதà¯�à®®à¯� பலிதà¯�ததாலà¯� அநà¯�தகà¯� கà¯�டà¯�à®®à¯�பமே அரணà¯�டà¯� போகிறதà¯�. இநà¯�தசà¯� சூழலிலà¯� பெரிய கà¯�டà¯�à®®à¯�பதà¯�தினà¯� மொதà¯�த உயிரà¯�களையà¯�à®®à¯� பலிவாஙà¯�கà¯�à®®à¯� நோகà¯�கதà¯�திலà¯� ஜெயிலிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� ஜாமீனிலà¯� வரà¯�கிறாரà¯� ‘ஸà¯�டனà¯�’சிவா. இனà¯�னொரà¯� பகà¯�கமà¯� சொதà¯�தà¯�கà¯�காக பாரதிராஜாவைபà¯� போடà¯�டà¯�தà¯� தளà¯�ள அநà¯�தகà¯� கà¯�டà¯�à®®à¯�பதà¯�திலà¯� இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� à®’à®°à¯�வரே சதி செயà¯�கிறாரà¯�. இநà¯�த à®®à¯�à®®à¯�à®®à¯�னைசà¯� சிகà¯�கலிலà¯� à®’à®°à¯� உயிரà¯�à®®à¯� பறிபோக விடமாடà¯�டேனà¯� எனà¯�à®±à¯� சபதமà¯� எடà¯�தà¯�தà¯�பà¯� போராடà¯�கிறாரà¯� சிமà¯�பà¯�.

நன்றி இந்து தமிழ் திசை