'வாரத்தில் ஒரு நாள் புத்தக பைகள் அவசியமில்லை' | 'One day a week - book bags are not necessary'