பிரதோஷம் தேதிகள் 2021

27.11.2020 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

12.12.2020 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

27.12.2020 ஞாயிற்று கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

10.01.2021 ஞாயிற்று கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

26.01.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

09.02.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.02.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

10.03.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

26.03.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

09.04.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.04.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

08.05.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

24.05.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

07.06.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

22.06.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

07.07.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

21.07.2021 புதன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

05.08.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

20.08.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

04.09.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

18.09.2021 சனி கிழமை சனி பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

04.10.2021 திங்கள் கிழமை சோமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

17.10.2021 ஞாயிற்று கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

02.11.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

16.11.2021 செவ்வாய் கிழமை பவுமா பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

02.12.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)

16.12.2021 வியாழன் கிழமை பிரதோச விரதம் (சுக்ல)

31.12.2021 வெள்ளி கிழமை பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண)