பால் தாக்கரே படத்தை பயன்படுத்தி ஓட்டு பிச்சை | Vote begging using the image of Paul Thackeray