பிரிட்டன் பிரதமருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் சலுகை | Lifetime privilege for British Prime Minister