புதுச்சேரி மருத்துவருக்கு ஜனாதிபதி விருது | President's Award to Puducherry Doctor | Britain Tamil