புதுச்சேரியில் டாக்டர் பரிந்துரை சீட்டு இன்றி மருந்துகளை விற்கக் கூடாது | Puducherry Docter's