செஸ் விளையாட்டுடன் தொடர்பு உடைய சதுரங்க வல்லபநாதர் | chess olympiad 2022 | Chennai