சார்லஸ் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் வசிக்க மாட்டார் | Charles will not live in Buckingham Palace.