இந்திய பட்டதாரிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 3,000 விசாரிஷி சுனக் தொடங்கி வைத்தார்