இங்கிலாந்தில் வெப்பத்துக்கு உருகிய ரயில்வே சிக்னல் | Railway signal melted by heat in England