அகதிகள் பிரச்சனை குறித்துபிரான்ஸுடன் பிரிட்டன் தீவிர ஆலோசனை | Europe News | 08. 11. 2022